Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Zbieranie odpadów. Definicja pojęcia

Fotografia przedstawia liczne dokumenty, książki, notatki rozsypane na brązowym stole. Jest to ilustracja do bloga o tytule: "Zbieranie odpadów. Definicja pojęcia".

Zbieranie odpadów – ten temat nie brzmi na skomplikowany, zawsze warto wiedzieć więcej na ten temat. Jakie podmioty są uprawnione do zbierania odpadów? W jaki sposób to zbieranie się odbywa? Czy potrzebujemy zezwolenia na gromadzenie pozostałości? Zapoznaj się z naszym tekstem i dowiedz się wszystkiego!

Zbieranie odpadów – definicja

Jak brzmi definicja zbierania odpadów? Zgodnie ze słownikiem opracowanym przez Główny Urząd Statystyczny, jest to:

  • gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów, i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Zgodnie z decyzją ministra środowiska, zbieranie odpadów nie prowadzi do zmiany charakteru pozostałości ani nie zmienia jej klasyfikacji w katalogu odpadów. Zbieranie odpadów musi się odbywać w określonym miejscu, a także przez określony czas, który jest narzucony w zezwoleniu. Ustawa o Odpadach z 14 grudnia 2012 roku, tym samym głosi, że osoba, która magazynuje odpady w miejscu wytworzenia, nie zbiera odpadów – jest to jedynie proces magazynowania pozostałości przez wytwórcę. Może się wydawać, że to nic nieznaczące niuanse, jednak w kontekście prawnym i formalnym ma to duże znaczenie. Dlaczego?

Ponieważ w zależności od nomenklatury i nazwy naszych działań wobec odpadów – takie mamy wobec nich obowiązki. Także jednostki, które tylko zajmują się transportowaniem pozostałości, nie zbierają odpadów, ponieważ stanowią jedynie ogniwo w całym procesie przetwarzania odpadów. Zatem w zależności od tego na gromadzenie jakich odpadów się zdecydowaliśmy – do takiego podmiotu musimy się zwracać o pozwolenie (ma to również związek z ilością zbieranych odpadów – powyżej 3000 ton rocznie, już musimy się zwracać o pozwolenie do marszałka województwa).

Jakie są obowiązki wobec podmiotów, które zbierają odpady? Między innymi:

  • posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • uzupełnianie Karty Przekazania Odpadów,
  • segregacja pozostałości na podstawowe frakcje (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale – w przypadku odbiorców odpadów komunalnych),
  • zdawanie sprawozdań do odpowiednich podmiotów,
  • prowadzenie ewidencji w systemie BDO (Baz Danych Odpadowych),
  • udostępnianie nagrań z monitoringu i dokumentów formalnych odpowiednim podmiotom,
  • prowadzenie dokumentacji odbioru i podanie parametrów zebranych odpadów (zwłaszcza w kontekście zbierania odpadów komunalnych).

Przykłady podmiotów, które zdecydowały się na zbieranie odpadów? Są to między innymi sortownie odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych, metali, firmy udostępniające teren pod wysypiska śmieci, a także złomowiska, w których niekiedy następuje tylko skupowanie pozostałości przed sprzedażą ich do hut, czy stalowni.

Wszystkie placówki, które zajmują się przekształcaniem i recyklingowaniem pozostałości per se, zajmują się już przetwarzaniem odpadów – a nie ich zbieraniem. Zatem, jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać pozwolenie na zbieranie odpadów? Czytaj dalej!

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Kto może udzielić nam zezwolenia na zbieranie odpadów? Jeśli ubiegamy się o takie pozwolenie, musimy się zwrócić do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Jeśli jednak zebrana ilość odpadów w ciągu roku przekroczy 3000 ton – musimy się zwrócić z wnioskiem do marszałka województwa. Możemy również ubiegać się o pozwolenie na gromadzenie odpadów na terenie zamkniętym (np. w jakimś magazynie) – wówczas należy wniosek złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Warto pamiętać, że za brak posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów spowoduje nałożenie na podmiot bezprawnie wykonujący takie działania, karę w wysokości od 1000 do nawet 1 miliona złotych. Jest to związane z polityką wspólnoty europejskiej, ale również tak wysokie kary mają zniechęcić przedsiębiorców do lekceważenia przepisów, a tym samym ekologii.

Co musi zawierać wniosek o pozwolenie na zbieranie odpadów? Następujące elementy:

1) numer identyfikacji podatkowej (numer NIP) posiadacza odpadów,

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych

odpadów oraz maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej

łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku,

5) wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym

czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu

magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu

budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

6) oszacowanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego

lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

7) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,

8) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających

należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz

liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom

ochrony środowiska,

9) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie

zbierania odpadów,

10) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności

objętej zezwoleniem,

11) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności

objętej zezwoleniem (np. bariera geologiczna, czy rekultywacja terenów po wysypisku odpadów)  i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta

była prowadzona,

12) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń,

13) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów (np. w kontekście zbierania odpadów niebezpiecznych, medycznych etc.).

Jest to oczywiście wiele elementów, jednak na temat szczegółów składania wniosków powstało wiele artykułów na stronach rządowych (polecamy zerknąć na stronę GOV), które pomagają przedsiębiorcom i przyszłym zbieraczom odpadów. Jeśli z kolei masz pytania w kwestii prowadzenia konta w BDO – zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami na ten temat (w szczególności z naszym blogiem).

A jeśli wydaje Ci się, że ten temat wciąż jest zbyt złożony lub nie masz czasu zajmować się takimi formalnościami – skontaktuj się z naszymi konsultantami lub uzupełnij formularz zgłoszeniowy. Nasi pracownicy udzielą Ci najważniejszych wskazówek, a jeżeli będziesz chciał w całości powierzyć nam zarządzanie Twoim BDO – wystarczy skorzystać z jednej z licznych ofert, których dostarcza WasteMaster. Zachęcamy do kontaktu!

Copyright © 2022 Waste Master