Abonament BDO Standard - 199 zł (netto) za miesiąc*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 10 KPO i 10 wpisów do KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*płatność cykliczna przez okres 12 miesięcy.
Abonament BDO - Premium 399 zł (netto) za miesiąc*
  • wpis do BDO za 0 zł
  • ewidencja odpadów do 25 KPO i 25 wpisów do KEO w miesiącu
  • preferencyjne ceny za odpad
  • zintegorwane narzędzie do ewidencji, jak i sprzedaży odpadu
Zostaw dane kontaktowe, a zadzownimy do Ciebie nawet w 15 minut.
Formularz kontaktowy
*płatność cykliczna przez okres 12 miesięcy.
Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Rodzaje odpadów na przykładach

Rodzaje odpadów na przykładach

Osoby, które zastanawiają się w, jaki sposób klasyfikować różnego typu śmieci, powinny zapoznać się z poniższym tekstem. Przedstawione w nim rodzaje odpadów na przykładach, pozwolą zrozumieć, do jakiej grupy należy wybrany produkt.

Jakie są rodzaje odpadów?

Wszystkie odpady przed odebraniem ich z miejsca wskazanego przez klienta indywidualnego lub firmowego, podlegają systemowi klasyfikacji. To katalog, który zawiera dokładne rodzaje odpadów. Są one przydzielone do konkretnej grupy, jaką stanowią rodzaje odpadów, które można wytworzyć w gospodarstwach domowych i firmach, co znacznie ułatwia sposób ich przechowywania, a także przygotowania do transportu. Przedstawione w literaturze przedmiotowej i podmiotowej  rodzaje odpadów wraz z ich opisem, umożliwiają prawidłowe rozpoznawanie tych produktów i gospodarowanie nimi. Należy pamiętać, że wszystkie rodzaje odpadów wymagają ich bezpiecznej utylizacji. Wyroby te mogą posłużyć także do ponownego zagospodarowania, czyli wytworzenia surowców wtórnych. Wskazane w katalogu rodzaje odpadów wymagają nadania im odpowiedniego kodu. Służy on do ich prawidłowej klasyfikacji. Podział na rodzaje odpadów uwzględnia źródło ich powstawania, a także ich właściwości fizyczne i chemiczne, jak również ocenę tego, czy zagrażają one eko systemowi oraz organizmom żywym. Podstawowe rodzaje odpadów mogą być dodatkowo podzielone na te, zawierające niebezpieczne stężenie substancji toksycznych, skażonych bądź też uznawanych za zagrażające zwierzętom, środowisku naturalnemu i człowiekowi.

Na wielu stronach internetowych publikowana jest rodzaje odpadów prezentacja tych produktów na wykresach lub grafikach. Do każdej grupy tych wyrobów przypisany jest kod odpadu. Może być to sześciocyfrowy, unikatowy numer, który powstaje według określonego schematu. Dwie pierwsze cyfry wskazują na grupę, z kolei dwie kolejne określają podgrupę. Rodzaje odpadów prezentacja tych wyrobów wraz z kodami umożliwia także scharakteryzowanie konkretnego wyrobu. Przedstawione rodzaje odpadów prezentacja każdego produktu pozwala na przypisanie ich do odpowiedniej kategorii. Ogólnie wyroby te dzieli się na niebezpieczne i te, neutralne. Warto pamiętać, że rodzaje odpadów prezentacja produktów niebezpiecznych w postaci pliku pdf bądź też grafiki, opublikowanej na stronach internetowych, wskazuje na wyroby zawierające PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, czyli elektrośmieci, jak również odpady zawierające azbest, pestycydy i zużyte urządzenia, wycofane z eksploatacji. Z kolei rodzaje odpadów prezentacja wyrobów stałych umożliwia ich prawidłowe unieszkodliwienie poprzez poddanie procesom biologicznym, fizycznym i chemicznym.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Jak klasyfikuje się odpady?

Wiele osób zastanawia się, czym jest klasyfikacji odpadów. Powstała ona w celu uporządkowania gospodarki zasobami i ochrony środowiska. Przez takie pojęcie, jak klasyfikacje odpadów rozumie się także wskazanie genezy tych produktów, ich właściwości, ekologicznej szkodliwości, użyteczności, masowości ich wytwarzania, a także miejsca występowania. Klasyfikacja dzieli odpady na grupy podgrupy i ich rodzaje. Obowiązująca w Polsce klasyfikacja odpadów dzieli te produkty według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 roku. Na podstawie artykułu 6 ust 2 powyższej ustawy wprowadzono nie tylko takie zestawienie, jak klasyfikacja odpadów, ale również listę odpadów niebezpiecznych. Produkty te, klasyfikuje się w zależności od źródła ich powstawania, dzieląc na 20 grup. Mogą to być odpady, które powstają przy różnych procesach, dotyczących między innymi wydobywania czy wzbogacania rud oraz innych surowców mineralnych. Ponadto klasyfikacja odpadów dzieli je na te pochodzące z rolnictwa, rybołówstwa i przetwórstwa żywności, a także przetwórstwa drewna i produkcji papieru. Nie należy zapominać również o podziale na odpady przemysłowe, z przeróbki ropy naftowej, te, powstałe w produkcji związków nieorganicznych, a także te, pochodzące z przemysłu syntezy organicznej. Klasyfikacja odpadów uwzględnia także te, pochodzące z produkcji, przygotowania i obrotu powłokami ochronnymi. Obowiązująca w Polsce klasyfikacja odpadów obejmuje także te nieorganiczne, powstające z obróbki metali i tworzyw sztucznych, olejów odpadowych, rozpuszczalników organicznych, jak również z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych. Ponadto, w klasyfikacji uwzględniono także odpady pochodzące z działalności służb medycznych i weterynaryjnych, z urządzeń przeznaczonych do likwidacji i neutralizacji odpadów. Klasyfikacja odpadów zawiera także produkty zaliczane do kategorii komunalnych.

Wiedza na temat klasyfikacji odpadów przydaje się szczególnie przedsiębiorstwom generującym ich bardzo duże ilości. Podmioty te są zobowiązane do tworzenia takiego dokumentu, jak zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów. To sprawozdanie dotyczące gospodarowania wyżej wymienionymi produktami. Jest one przekazywane corocznie. Zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów jest sporządzone zgodnie z artykułem 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. To roczne sprawozdanie dotyczy wszystkich wytwarzanych odpadów, a także sposobu gospodarowania nimi. W dokumencie tym wytwórca prowadzi ewidencję odpadów, a także wskazuje, w jaki sposób zarządza nimi, w tym gromadzi, przetwarza i przekazuję do utylizacji. Należy pamiętać, że zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów jest obowiązkowe dla każdego wytwórcy tych produktów. Prowadzona ewidencja musi być uzupełniana na bieżąco, zarówno pod względem ilości, jak i jakości wytwarzanych odpadów. Produkty te powinny mieć kody zgodne z katalogiem odpadów, określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów. Należy pamiętać, że prawidłowo stworzone zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów musi być przekazywane do odpowiednich organów wraz z wymaganymi dokumentami. Sprawozdanie to składa się do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania bądź też przetwarzania wyżej wymienionych odpadów. 

Rodzaje odpadów na przykładzie komunalnych

Specyfika i podział odpadów komunalnych są urozmaicone oraz niejednorodne. Zależą one w dużym stopniu od miejsca powstania i tego, jakie są rodzaje odpadów komunalnych. Ogólny podział wyżej wymienionych produktów wskazuje na odpady biodegradowalne, zielone, surowcowe, te w postaci wielomateriałowych opakowań, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, a także odpady remontowe. Wyżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych różnią się od siebie właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Odpady biodegradowalne ulegają całkowitemu rozkładowi tlenowemu bądź też beztlenowemu przy pomocy mikroorganizmów. Z kolei rodzaje odpadów komunalnych zaliczane do zielonych stanowią części roślin. Powstają one jako odpad w trakcie pielęgnacji terenów zielonych. Może być to trawa lub liście.

Podstawowe rodzaje odpadów komunalnych obejmują także opakowania stworzone z kilku materiałów. Mogą to być kartony po sokach, złożone z papieru i aluminium. Nie należy pomijać kwestii odpadów niebezpiecznych. Produkty te również zalicza się do kategorii odpadów komunalnych. Podstawowe rodzaje odpadów komunalnych należące do kategorii niebezpiecznych to te, które wykazują charakter toksyczny, radioaktywny, zakaźny bądź łatwopalny. Ponadto, wyroby te mogą mieć działanie wybuchowe, żrące bądź też wchodzić w reakcje chemiczne z glebą, wodą lub organizmami żywymi. To podstawowe rodzaje odpadów komunalnych, utylizowane tylko przez wyspecjalizowane jednostki. Obejmują one także zużyte elektrośmieci i produkty wielkogabarytowe w postaci mebli, zabawek, paneli, płotów, belek i grzejników. Wyroby te są wykonane z różnych materiałów. Często stanowią połączenie kilku surowców naturalnych i komponentów metalowych bądź składających się z tworzyw sztucznych o działaniu toksycznym.

Rodzaje odpadów budowlanych na przykładach

W Polsce obowiązuje klasyfikacja produktów, które powstają w trakcie budowy, montażu lub demontażu różnych obiektów budowlanych. W związku z powyższym powstała nowa kategoria, obejmująca rodzaje odpadów budowlanych. Produkty te mogą być generowane, zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i klientów indywidualnych. W trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych powstają różne rodzaje odpadów budowlanych. Jest to grupa urozmaicona, do której zalicza się gruz betonowy, ceramiczny, ceglany, tynki, gips, cement, płyty kartonowo -gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, a także różnego typu odpady instalacyjne.

Warto także wspomnieć, że do wyżej wymienionej klasyfikacji, zaliczyć należy także materiały pokryć dachowych, elementy ceramiki w postaci płytek i armatury ceramicznej, a także różnego typu instalacje metalowe oraz te wykonane z PVC, w tym wanny czy armaturę łazienkową. Rodzaje odpadów budowlanych uwzględniają także złom i stal zbrojeniową, a także produkty drewniane oraz z tworzyw sztucznych. Podstawowe rodzaje odpadów budowlanych uwzględniają również materiały izolacyjne, styropian, a także glebę i grunt pochodzący z wykopów. Większość z wyżej wymienionych produktów nadaje się do recyklingu. Należy pamiętać, że resztki chemii budowlanej, kleje lub farby to rodzaje odpadów budowlanych, uznawane za niebezpieczne, wymagające odpowiedniego zagospodarowania, ponieważ mogą one zawierać szkodliwe dla ekosystemu, zwierząt i człowieka substancje chemiczne lub pojedyncze pierwiastki.

Obowiązująca w Polsce i wielu krajach w Europie oraz na świecie klasyfikacja odpadów dzieli je na różne rodzaje. Ułatwia to zakwalifikowanie danego produktu do grupy, podgrupy, a także rodzaju opisanego odpowiednim kodem, znajdującym się m.in. w obowiązującym Rejestrze BDO.

Copyright © 2022 Waste Master