Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.
\

Odpady opakowaniowe a rejestr BDO. Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji?

Odpady opakowaniowe a rejestr BDO. Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji?

Jesteś przedsiębiorcą, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach? Nie wiesz, czy musisz prowadzić ewidencję odpadów? A może wystarczy uproszczona ewidencja odpadów? Czy konieczny jest wpis do BDO? Dowiedz się najważniejszych informacji.

Uproszczona ewidencja odpadów

Czym jest uproszczona ewidencja odpadów? Kto może ją prowadzić? Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. uproszczona ewidencja odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów (KPO), bez konieczności zakładania kart ewidencji odpadów (KEO) prowadzą podmioty, które:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, które nie są odpadami komunalnymi – w ilości do 5 ton rocznie,
 • transportując odpady, wykonują jedynie usługę transportu odpadów,
 • władają powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne odpady ściekowe w celach:
  • rolniczych (zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1 tej samej ustawy definiuje rolnictwo jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz),
  • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Warto pamiętać również o tym, że prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie.

Potrzebujesz pomocy z utylizacją swoich odpadów?
Jeśli posiadasz złom, z którym nie wiesz co masz zrobić, a czystość stolicy i jej okolic nie jest Ci obojętna – skontaktuj się z nami.

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów i rejestrować się w BDO?

Od początku 2020 r. Minister Klimatu załagodził obowiązek wpisu do rejestru BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami), a tym samym prowadzenia ewidencji w systemie. Podmioty wytwarzające określone rodzaje oraz ilości odpadów, które zostały określone we właściwym rozporządzeniu, nie muszą prowadzić ich ewidencji – a tym samym nie mają obowiązku rejestracji w BDO.

Jednak nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w rejestrze BDO. Ustawa o odpadach dopuszcza pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji. I tak, przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi uzyskać wpisu do rejestru BDO – możemy przeczytać na rządowej stronie bdo.mos.gov.pl

Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 30 grudnia 2019 r. (poz. 2531). W przypadku przedsiębiorców, którzy generują opakowania oraz odpady opakowaniowe będą to:

 • opakowania z papieru i tektury – do 0,5 t/rok,
 • opakowania z tworzyw sztucznych – do 0,5 t/rok,
 • opakowania z drewna – do 1 t/rok,
 • opakowania z metali – do 1 t/rok,
 • opakowania wielomateriałowe – do 0,5 t/rok,
 • opakowania ze szkła – do 0,5 t/rok,
 • opakowania tekstyliów – do 0,2 t/rok,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – do 0,2 t/rok,
 • opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – do 0,05 t/rok.

Jeżeli firma nie segreguje odpadów opakowaniowych, czyli generuje odpady o kodzie 15 01 06 odpady opakowaniowe zmieszane, wtedy bezwzględnie musi prowadzić ich ewidencję w BDO.

Odpady opakowaniowe – kody odpadów

Twoje przedsiębiorstwo wytwarza odpady opakowaniowe? Kody tego rodzaju wyrobów przynależą do grupy 15 01, która przedstawia się następująco:

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie
gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi

Copyright © 2022 Waste Master