Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji) - Mamodpad blog | WasteMaster
Nie znalazłeś
odpowiedniej usługi odpadowej?
Dodaj swój odpad z jego charakterystyką,
a otrzymasz ofertę skrojoną na miarę!
Nawet w 15 minut.
Wypełnij formularz

Cały proces to tylko
1 prosty krok!

Ty decydujesz czy Ci się opłaca.

Kwota brutto
Bezpłatna utylizacja
Szczegóły

Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji)

Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji) - Mamodpad blog | WasteMaster
03-06-2022

Bardzo popularny obecnie temat, którym jest ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji) może przydać się osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, jak i funkcjonującym na rynku przedsiębiorcom. Z poniższego tekstu możesz dowiedzieć się, jak ewidencjonuje się odpady komunalne i podlegające Rejestrowi BDO ze wskazaniem konkretnej branży m.in. – budowlanej.

Ewidencja odpadów Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Ewidencja odpadów rozporządzenie wydane przez Ministra Środowiska i Klimatu, jednoznacznie wskazuje na osoby, które są zobowiązane do prowadzenia tego rejestru. Należy pamiętać, że zmiany w prawie, dotyczącym wytwarzania odpadów, są podstawą do rozliczania się z ich ilości, rodzaju i sposobu ich zagospodarowania. Warto także pamiętać, że ewidencja odpadów rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzaju odpadów, i ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencję odpadów, utraciła moc z dniem 1 stycznia 2015 roku. Po tej dacie należy posiłkować się wyłącznie aktualnymi przepisami, które stanowią o rodzaju i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Osoby będące wytwórcami różnego typu produktów, powinny zapoznać się z takim dokumentem, jak ewidencja odpadów rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia rejestru w BDO. To akt prawny o statusie obowiązującym, który został ogłoszony 30 grudnia 2019 roku i wszedł w życie 1 stycznia 2020 roku. W treści tego aktu można znaleźć informacje na temat rodzajów i ilości odpadów, które bezwzględnie nakładają na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia takiego systemu, jak ewidencja odpadów w bdo.

Ponadto ustawodawca wskazał także kody odpadów, a także ilości tych produktów, które zobowiązują do regularnego rejestrowania tych wyrobów w takim dokumencie, jak ewidencja odpadów w bdo. Osoby zastanawiające się, jak prowadzić ewidencję odpadów, aby działanie to było zgodne z prawem, powinny zapoznać się z Dziennikiem Ustaw, szczególnie pozycją 2531, w której znajdują się akty prawne traktujące o zagospodarowaniu odpadów wytworzonych przez przedsiębiorców. W treści innych ustaw znaleźć można również bardzo przydatne informacje. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestię, jak prowadzić ewidencję odpadów w bdo w wersji pełnej i uproszczonej, a także, jakie podmioty mogą liczyć na całkowite bądź też częściowe zwolnienie z ewidencji odpadów.

Jakie odpady podlegają obowiązkowi ewidencjonowania?

Prawidłowo prowadzona ewidencja odpadów w bdo polega na przypisaniu do określonej grupy produktów odpowiednio dobranych kodów. Ponadto, należy pamiętać, że funkcjonują w Polsce firmy, które nie mogą liczyć na zwolnienie z ewidencji odpadów. Podmioty te muszą rejestrować wszystkie wytworzone przez siebie produkty pochodzące z działalności gospodarczej. Na wielu stronach internetowych, a także w Dzienniku Ustaw można znaleźć dokładną listę odpadów niepodlegających wpisowi do BDO. To nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska. Oprócz tego, ustawodawca dokładnie przedstawił odpady, dla których jest obowiązek prowadzenia ewidencji.

Osoby, które zaniechają tej czynności, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami w postaci dużych kar pieniężnych. Ustawodawca nadał Ministrowi do spraw Środowiska, kompetencje, pozwalające określać wszystkie odpady, dla których jest obowiązek prowadzenia ewidencji. W miejscu tym należy wyróżnić dwie formy wyżej wymienionej ewidencji elektronicznej, dotyczącej wytworzonych przez przedsiębiorców odpadów. Pierwsza z nich to ewidencja pełna. Druga zaś uproszczona. Należy pamiętać, że obowiązek wpisu w rejestrze BDO dotyczy każdego przedsiębiorcy. Bez tego nie może on przekazywać odpadów firmie transportującej. Od zasady tej jest wiele wyjątków.

Zwolnienie z ewidencji odpadów dotyczy osób, które wytwarzają produkty o składzie i charakterze, odpowiadającym tym zaliczanym do kategorii komunalnych. Należy pamiętać, że odpady, dla których jest obowiązek prowadzenia ewidencji to przede wszystkim produkty pochodzące z budów i rozbiórek, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, a także ścieków, w tym osadów ściekowych. Należy także pamiętać, że odpady, dla których jest obowiązek prowadzenia ewidencji to produkty niebezpieczne, uznawane za potencjalnie szkodliwe i toksyczne. Do tej kategorii mogą należeć między innymi pojazdy wycofane z eksploatacji.

Ewidencja odpadów na przykładzie firmy budowlanej

Osoby prowadzące przedsiębiorstwa z branży budowlanej, remontowej i rozbiórkowej często zastanawiają się, jak rozwiązać problem odpadów. Branża budowlana generuje mnóstwo takich produktów. Są to odpady wielkogabarytowe, a także te wykonane z tworzyw sztucznych, w tym kartony, folia, styropiany czy pianki poliuretanowe. Z uwagi na powyższe ewidencja odpadów w firmie budowlanej może nastręczać wiele trudności. Należy zadbać o efektywną gospodarkę odpadami poprzez wprowadzenie bazy danych o odpadach, którą jest rejestr BDO. Zgodnie z bazą danych o odpadach, firmy budowlane muszą gospodarować i ewidencjonować odpadami z grupy 17.  

Przedsiębiorców tych nie obowiązuje zwolnienie z ewidencji odpadów. Należy pamiętać, że wszystkie odpady zaliczone do grupy 17 to te, które powstają w trakcie budowy, remontu bądź demontażu. Odpady zaliczone do grupy 17 to te, które powstają w trakcie budowy, remontu bądź demontażu poszczególnych budynków, a także infrastruktury drogowej. Jest to ten beton, gruz, odpady asfaltowe, a także odpady metalowe, drewniane, szklane i plastikowe. Ewidencja odpadów w firmie budowlanej powinna uwzględniać także recykling niebezpiecznych odpadów przemysłowych, mineralnych i ropopochodnych, jak również przekazanie odpadów wielkogabarytowych do firmy zajmujących się ich utylizacją.

Ewidencja odpadów w firmie budowlanej powinna być działaniem odbywającym się w sposób uporządkowany, ponieważ wpływa to na budżetowanie, składanie rocznych sprawozdań i transparentność kosztów związanych z zagospodarowaniem oraz utylizację odpadów. Warto wspomnieć, że ewidencja odpadów w bdo dotycząca firm budowlanych, różni się od innych przedsiębiorstw i dlatego należy zasięgnąć wiedzy na temat taki, jak prowadzić ewidencję odpadów w bdo. W przypadku posiadania produktów zaliczanych do grupy 17 ewidencja odpadów bdo przedsiębiorstw remontowych i budowlanych dotyczy także produktów uznawanych za niebezpieczne.

Jak prowadzić ewidencję odpadów w bdo?

Na wielu forach internetowych, traktujących o zagospodarowaniu odpadów, pojawia się pytanie, jak prowadzić ewidencję odpadów. Jest to bardzo duży problem dla osób, które rozpoczynają swoją działalność. Szczegółowe wytyczne, jak prowadzić ewidencję odpadów bdo znajdują się w artykule 66-72 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Państwowy Instytut Badawczy stworzył dodatkowo filmik, opublikowany na kanale społecznościowym YouTube, w którym przedstawiono, w jaki sposób powinna wyglądać prawidłowa ewidencja odpadów w bdo. Jest to cenna wskazówka dla osób prowadzących działalność gospodarczą z różnych dziedzin przemysłu.

Zawarte tam informacje dokładnie przedstawiają, jak prowadzić ewidencję odpadów. W trakcie logowania do rejestru odpadów, ewidencja odpadów bdo jest prowadzona zgodnie z katalogiem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku. Osobno trzeba rejestrować  poszczególne rodzaje odpadów. Warto do tego celu wykorzystać listę produktów, przy pomocy której można ewidencjonować i sukcesywnie dodawać informacje o rodzaju i ilości odpadów, wytworzonych, a także przekazanych przez dane przedsiębiorstwo.

Odpowiedź na pytanie, jak prowadzić ewidencję odpadów nie jest prosta dla osób, które do tej pory nie miały do czynienia z tym systemem. Prawidłowe pozbycie się odpadów wymaga, aby w bdo stworzyć kartę przekazania odpadów. Osoby zastanawiające się, jak prowadzić ewidencję odpadów bdo, aby działanie to było zgodne z prawem, muszą pamiętać, że na karcie tej wpisuje się między innymi masę odpadów, kod, adres firmy, która ma je transportować, numer rejestracyjny pojazdu odbierającego produkty, a także adres osoby przyjmującej odpady. Może to być, zarówno firma, jak i podmiot prywatny.

Ewidencja odpadów komunalnych

Zgodnie z artykułem 71 ust 1 Ustawy o odpadach wprowadzono także taki system, jak ewidencja odpadów komunalnych. W tym rejestrze można wygenerować taki dokument, jak karta ewidencji odpadów komunalnych. Tworzy ją podmiot, który zajmuje się odbiorem wyżej wymienionych odpadów od właścicieli nieruchomości. Czynność ta powinna nastąpić jeszcze przed dokonaniem odbioru i transportu odpadów Pozostałe podmioty, które uczestniczą w tym procesie, potwierdzają w takim dokumencie, jak karta ewidencji odpadów komunalnych, przekazanie tych produktów wybranym jednostkom.

W przypadku, gdy odpady komunalne są przekierowywane z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych-  między innymi znanych w Polsce PSZOK do innych placówek, muszą one zostać poddane takiemu procesowi, jak ewidencja odpadów komunalnych z wykorzystaniem karty przekazania odpadów. Obowiązujący w Polsce system BDO umożliwia na takim dokumencie, jak karta ewidencji odpadów komunalnych w skrócie KEOK, dokonanie rejestracji odpadów przyjętych. Produkty te mogą być przekazane kolejnemu podmiotowi, już przy pomocy karty przekazania odpadu.

 Należy pamiętać, że karta ewidencji odpadów komunalnych funkcjonuje podobnie jak inne dokumenty, znajdujące się w systemie BDO. Prowadzona ewidencja odpadów komunalnych uwzględnia czynność ich przekazania. Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu wszystkich rubryk, które zawiera karta ewidencji odpadów komunalnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o daty przetworzenia odpadów. Znajdują się one w takim systemie, jak ewidencja odpadów komunalnych w zakładce Przetwarzane. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpady, które zostały objęte procesem ich utylizacji.

Prawidłowo prowadzona ewidencja odpadów pozwala na generowanie rzetelnych sprawozdań. Muszą one być składane do siedziby Marszałka Województwa w celu kontrolowania ilości, rodzaju i sposobu utylizacji, wytworzonych przez przedsiębiorców odpadów.

Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji) - Mamodpad blog | WasteMaster

Gdzie oddać makulaturę?

Według danych statystycznych makulatu...

Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji) - Mamodpad blog | WasteMaster

Gdzie oddać opony?

Każdy przedsiębiorca, którego działal...

Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji) - Mamodpad blog | WasteMaster

Gdzie oddać elektrośmieci?

Elektrośmieci to specyficzny rodzaj o...

Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji) - Mamodpad blog | WasteMaster

Jak postępuje się z odpadami niebezpiecznymi oraz, jak się je przechowuje?

Osoby generujące sporą ilość produktó...

Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji) - Mamodpad blog | WasteMaster

Ewidencja odpadów w praktyce (nowe przykłady, więcej informacji)

Bardzo popularny obecnie temat, który...

Copyright © 2022 Waste Master
533 874 679
Telefon
Napisz do nas
Czat